He will fuck your girlfriend.

An Asian carrying a hefty chinko will steal and fuck your girlfriend